Toppers List

Architecture

NEHA RAFEEQ,
II Sem(92.8%)
AKSHA S,
VI Sem (83.4%)
DEEPIKA M S,
IV Sem(85.9%)

Commercial Practice

SPOORTHY PRIYA N
VI Sem (85%)
ANUSHA C
IV Sem (94%)
INDU M
II Sem (91%)

Computer Science & Engineering

SRIRAKSHA B S
2 Sem (88%)
NAYANA K G
4 Sem (91.17%)
YUKTHA R
6 Sem (91.52)

Apparel Design and Fabrication engineering

NAGASHREE G,
VI Sem (86.6%)
NAGAMAHESHWARI V
,IV Sem
RAJANI R
II Sem

Electronics & Communication Engineering

LATHA R
VI Sem (85.4%)

Electronics instrumentation and Control Engg.

TEJASWINI M G,
VI Sem (71.54%)
SANJANA N,
IV Sem (93.3%)
SAVITHA B,
II Sem (76.5%)

Interior Design

SURAKSHA,
VI Sem (77.4%)
DEEPIKA R
IV Sem(72%)
CHAITRA P
II Sem (85%)

Information Science

SAMREEN R,
VI Sem()
JASMINE ROSE,
IV Sem()
GAHANA K,
II Sem()