Toppers List

Architecture

AKSHA S,
VI Sem (83.4%)
DEEPIKA M S,
IV Sem(85.9%)
NEHA RAFEEQ,
II Sem(92.8%)

Commercial Practice

BHOOMIKA S
VI Sem (70%)
ASHWINI B
IV Sem (65%)
SPOORTHY PRIYA N
II Sem (89%)

Computer Science & Engineering

Ranjitha L
V Sem (93.5%)
Bhuvana S
III Sem (91.3%)
Impana & Tejaeswini
IISem(89.67%)

Apparel Design and Fabrication engineering

NAGASHREE G,
VI Sem (86.6%)
NAGAMAHESHWARI V
,IV Sem
RAJANI R
II Sem

Electronics & Communication Engineering

LATHA R
VI Sem (85.4%)

Electronics instrumentation and Control Engg.

BHOOMIKA K R,
VI Sem (88.6%)

Interior Design

SURAKSHA,
VI Sem (77.4%)
DEEPIKA R
IV Sem(72%)
CHAITRA P
II Sem (85%)

Information Science

SAMREEN R,
II Sem(87.6%)
Saleth Shalini,
IV Sem
Sowmya,
VI Sem