Toppers List

Architecture

AKSHA S,
VI Sem (83.4%)
DEEPIKA M S,
IV Sem(85.9%)
NEHA RAFEEQ,
II Sem(92.8%)

Commercial Practice

BHOOMIKA S
VI Sem (70%)
ASHWINI B
IV Sem (65%)
SPOORTHY PRIYA N
II Sem (89%)

Computer Science & Engineering

SRIRAKSHA B S
2 Sem (88%)
NAYANA K G
4 Sem (91.17%)
YUKTHA R
6 Sem (91.52)

Apparel Design and Fabrication engineering

NAGASHREE G,
VI Sem (86.6%)
NAGAMAHESHWARI V
,IV Sem
RAJANI R
II Sem

Electronics & Communication Engineering

LATHA R
VI Sem (85.4%)

Electronics instrumentation and Control Engg.

BHOOMIKA K R,
VI Sem (88.6%)

Interior Design

SURAKSHA,
VI Sem (77.4%)
DEEPIKA R
IV Sem(72%)
CHAITRA P
II Sem (85%)

Information Science

POOJA L K,
II Sem(78.66%)